Management Committee

 

# NAME DESIGNATION
1 Sh. Sulekh Saathi Chairman
2 Sh. Sanjay Sharma Manager
3 Sh. Subhash Kohli Member
4 Sh. Hardeep Singh Mohan Member
5 Sh. Raju Nagpal Member
6 Sh. Devender Bajaj Member
7 Sh. Joginder Sukhija Member
8 Sh. Ashok Kumar HOS
9 Sh. R.M. Sharma Member ( Teachers Representative )
10 Sh. R.C. Sharma Member ( Teachers Representative )